Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
www.e-voucher.bg

Версия 1.0

1. ОБЩ ПРЕГЛЕД

1.1. Информация за БОРИКА АД

БОРИКА АД e търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 201230426, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 41, ДДС № BG201230426, с електронен адрес: www.borica.bg, e-mail: office@borica.bg, тел: 0700199 10

1.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

1.3. Дефиниции

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази, следва да се разбира:

  • Уебсайт – съвкупност от интернет страници под общото наименование www.e-voucher.bg. 
  • Използване нa уебсайта: посещаване на уебсайта и всякакво активно или пасивно поведение на потребителя в него.
  • Потребител – всяко физическо лице, използващо уебсайта;
  • Ваучер за храна на електронен носител (ваучер) – платежен инструмент, който може да бъде използван само по ограничен начин и отговаря на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в" от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставен чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, който се използва за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, съгласно сключен договор за обслужване с оператор. Електронен носител може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител и се зарежда само с ваучери за храна от оператор;
  • Приложимо законодателство – Закон за корпоративното подоходно облагане, Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, други закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи отношения, свързани с ваучерите за храна на електронен носител;
  • Надзорни органи - Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и други органи, на които действащото законодателство предоставя надзорни правомощия;

1.4. Общи положения

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между БОРИКА АД, от една страна, и от друга страна потребители, които използват уебсайта. БОРИКА АД има право да събира и обработва информация относно потребителите, доколкото същата е необходима за използване на предоставяните чрез уебсайта услуги. Обработването на лични данни се извършва в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на настоящите Общи условия. 

Тези Общи условия се прилагат в отношенията с всички Потребители, ползватели на услуги през електроните канали за продажба на БОРИКА АД, които автоматично се задължават да спазва условията, описани по-долу.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Съгласен" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Приетите Общи условия имат силата на договор между БОРИКА АД и потребителя.

За регистрация в сайта потребителят следва да предостави име, презиме и фамилия (или само име и фамилия за потребители, които в документа си за самоличност нямат вписано презиме) съгласно документ за самоличност, и валиден имейл, на който ще бъде получен код за активация на профила на потребителя.

Потребителят има право да поиска дерегистрация от уебсайта. След успешна дерегистрация потребителят губи право да използва предоставяните от уебсайта услуги. БОРИКА АД се задължава да изтрие обработваните лични данни на потребителя 5 години след изтичане на календарната година, в която е извършена дерегистрацията.

БОРИКА АД може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите. 

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

БОРИКА АД предоставя на потребителите услуги за управление на електронни носители на ваучери за храна (карти) bcard. Потребителят има възможност да управлява всички карти, включени в профила му в уебсайта, в съответствие с наличните функционалности. Услугите по управление включват:

  • Информационни услуги, в това число обща информация за съответната карта, проверка на баланс, данни за оператора на ваучери за храна, ваучери с изтичащ срок на валидност, извършени трансакции и др.
  • Блокиране на карти;
  • Нотификации, в това число за ваучери с изтичащ срок на валидност;

3. ОБСЛУЖАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

БОРИКА АД доставя услугите и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите в сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите.

Потребителят и БОРИКА се съгласяват, че всички изявления помежду им могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

Потребителят се съгласява комуникацията с него да се осъществява чрез посочения от него при регистрацията му адрес на електронна поща. Всяко успешно изпратено съобщение до посочените електронна поща ще се счита за надлежно връчено, без необходимост от потвърждаване на получаването.

Уебсайтът е достъпен на адрес: www.e-voucher.bg чрез който Потребителите имат възможност да ползват предоставените от уебсайта услуги.

 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

            Потребителят се съгласява да се придържа към условията във връзка с особеностите на услугите по отношение на предоставяне, както и по отношение на всяка политика, възприета от БОРИКА АД, предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите;

            Потребителят сам осигурява необходимото му за използването на услугите техническо оборудване, софтуер, достъп до мобилни услуги и услуги по пренос на данни през мобилна мрежа.

            Потребителят се задължава при използване на услугите, като спазва настоящите Общи условия и приложимото законодателство;

Потребителят се задължава да уведомява незабавно БОРИКА АД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на услугите;

            Потребителят се задължава да предоставя вярна, точна и пълна информация, изисквана съгласно Общите условия и действащото законодателство, при регистрацията и идентификацията си.

            Потребителят има право да прекрати регистрацията си в уебсайта по всяко време по начина, указан в настоящите Общи условия.

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БОРИКА АД

            БОРИКА АД може да изменя едностранно настоящите Общи условия, като довежда до знанието на потребителите всяко изменение в срок не по-кратък от 1 месец от влизането на изменението в сила;

            БОРИКА АД си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. БОРИКА АД се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

            БОРИКА АД се задължава предоставяните от дружеството услуги да не нарушават авторските права и лицензионни права на трети страни;

 

6. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

Компетентен орган по потребителски въпроси и потребителски спорове е Комисията за защита на потребителите, посочена в секция 1.2 на настоящите Общи условия.

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr/ - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду им. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнасян за решаване пред компетентния български съд.

Извън гореизброените възможности жалби относно използване на услуги, предоставяни от БОРИКА АД, се разглеждат след писмено подадена информация на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III” № 41, или на електронен адрес: e-mail: office@borica.bg, тел: 0700199 10

При осъществяване на тази процедура жалбоподателят получава отговор в рамките на 1 (един) месец след получаване на жалбата, освен в случаите, когато в приложимото законодателство изрично е предвиден друг срок за отговор. Този срок и тази процедура не се прилагат по отношение на спорове, жалби и искания, свързани с обработването на лични данни. При такива искания се разглеждат в съответствие с приложимата Политика за защита на личните данни и съобразно сроковете и изискванията на Регламент (ЕС) №2016/679 и приложимото законодателство.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на БОРИКА АД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на БОРИКА АД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Нищо в сключения между БОРИКА и Потребителя договор от разстояние не дава право на Потребителя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието на електронен канал на БОРИКА, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на уебсайта, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно съдържание или премахване на знаците, обозначаващи правото на собственост на БОРИКА. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на БОРИКА АД, същата има правото да претендира обезщетение за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.02.2024 година.

Изгубена или открадната карта?

Блокирайте вашата изгубена или открадната карта през вашия профил или се свържете с вашия оператор.

Имате допълнителни въпроси, относно това как можете да използвате картата с е-ваучери, забравен ПИН код или друго?

БОРИКА АД
София 1612 бул. "Цар Борис III" №41